การจัดการความรู้

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560

แบบจัดเก็บองค์ความรู้ เรื่องการกำหนดราคากลาง

แผนการจัดการความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2560

***แบบจัดเก็บองค์ความรู้ เรื่องการตรวจสอบการจ้างเหมาแรงงานต่อเนื่องกับปีงบประมาณใหม่

*** รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

*** แผนการจัดการความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2559

*** รายงานการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 >>

*** รายงานการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน วันที่ 20-22 เมษายน 2554 >>

*** รายงานการฝึกอบรมโครงการอบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Infofmation Technology วันที่ 20-30 เมษายน 2554
    >>

*** รายงานการฝึกอบรมโครงการและส่งเสริมขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 3-4 มีนาคม 2554 >>

*** รายงานการฝึกอบรมโครงการการดูรายงาน SAP R/3 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2554 >>

*** รายงานผลการสัมมนาโครงการชี้แจงการประเมินระบบการรับประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน วันที่ 28 มกราคม 2554 >>

*** รายงานการฝึกอบรมโครงการวิทยากรตัวคูณด้านการควบคุมภายในของส่วนราชการ
    วันที่ 24-28 มกราคม 2554 >>

*** การใช้งานในระบบ GFMIS >>
*** การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) >>  

*** โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง >>

*** สัมนาเรื่องการสร้างความโปร่งใสในองค์กรโดยผู้ตรวจสอบภายใน >>

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

*** ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ >>

*** หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินแทนกันสำหรับโครงการหรือแผนงาน
    ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ >>