ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2561-4876
e-mail: inaudit@doae.go.th, inaudit.doae@gmail.com