บุคลากร

ชื่อ : นางศศิญา เพชรกำเนิด
ตำแหน่ง : ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
อีเมล์ : inaudit@doae.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 025614876
ชื่อ : นางศศิญา เพชรกำเนิด
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : inaudit@doae.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 025614876
ชื่อ : นางปนัชดา มาแนม
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : inaudit@doae.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 025614876
ชื่อ : นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : inaudit@doae.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 025614876
ชื่อ : นางสาวกนกพรรณ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : inaudit@doae.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 025614876
ชื่อ : นางสาวลักษณาวลัย ไชยสงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : inaudit@doae.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 025614876

Table