ภารกิจ/วัตถุประสงค์

ภารกิจ

  1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
  2. ติดตามผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ

  3. ให้คำปรึกษาและประสานงานกับกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
       และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

   1. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและได้ปฏิบัติย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่

   2. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลหรือไม่

   3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ

   4. ติดตามและเร่งรัดผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ