มาตรฐานกระบวนงาน

กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน
>> คู่มือ
>> รายละเอียด
>> Flow

กระบวนงานการตรวจสอบภายใน

>> คู่มือ
>> แผนผัง

กระบวนงานการให้บริการตอบข้อหารือ
>>คู่มือ
>> แผนผัง