ยุทธศาสตร์

>>ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2554 – 2556

>>แผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบภายใน