test1

03/05/2019 admin_joycepk 0

วันที่ 23-24 เมษายน 2562 สำนักงานงานเกษตรจังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้แปรรูป โดยนำเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ขนุนหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ณ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด