อำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย

อำนาจหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามกฎกระทรวง

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร
  2. ติดตามผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ

ภารกิจ

   1. ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

   2. ตรวจสอบและพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล

   3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ

   4. ติดตามและเร่งรัดผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ