การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด

ปี 2564

>> บัญชีติดตามผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

ปี 2563

>> บัญชีติดตามผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

ปี 2562

>> ตารางสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด

>> Mapping – รายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค ปี 2562

ปี 2561

>> ตารางสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด

>> Mapping – รายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค ปี 2561