หน้าที่ความรับผิดชอบ

     1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุและทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบาย กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

       2. ประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

       3. เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ในข้อ 1 และข้อ 2 รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบ

       4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกเหนือจาก แผนการตรวจสอบประจำปี