วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นมืออาชีพในการตรวจสอบภายในและให้คำปรึกษา สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ”

พันธกิจ

1. สอบทานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
    และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
2. สอบทานประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
3. บริการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ