กฎหมาย/ระเบียบ/แนวทาง

ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ…กรมบัญชีกลาง

คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ…กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร

กฎ/ระเบียบกับกิจกรรมตรวจสอบภายใน

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

การบริหารสินทรัพย์

การชดใช้เงินยืม

การรับและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

การควบคุมภายใน

อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน

ระเบียบสารบรรณ