ปี 2562

=> แผนปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบภายใน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) กรมส่งเสริมการเกษตร

=> รายงานประจำปี 2562

=> คู่มือการตรวจสอบภายใน(PDF) e-BOOK

>> คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

>> คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

>> คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> คู่มือการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

>> คู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

=> แผนที่แสดงผลการตรวจสอบภายใน ปี 2555-2562 กรมส่งเสริมการเกษตร (รายงานการตรวจสอบภายในส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร)

=> แผนที่แสดงผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดและการติดตามผล (รายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนภูมิภาค)