การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร

ปี 2563

การติดตามผลการปรับปรุง

=> บัญชีติดตามผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563

=> ระบบการติดตามผลการปรับปรุงตามข้อตรวจพบ (แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูล)

การประเมินความพึงพอใจ

ปี 2562

การประเมินความพึงพอใจ

ปี 2555 – 2562

=> Mapping แผนที่ผลการตรวจสอบภายใน ปี 2555 – 2562