มาตรฐานกระบวนงาน

=> กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2563

=> แผนภาพกระบวนการตรวจสอบภายใน

=> เครื่องมือช่วยการปฏิบัติงานควบคุมภายใน

แบบ Check List เพื่อช่วยตรวจสอบเอกสารการเดินทางไปราชการ

  1. แบบ-8500-สัญญายืมเงินสด
  2. แบบ-สัญญายืมเงิน-บัตรเครดิต
  3. แบบ-สรุปค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
  4. แบบ-ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
  5. แบบ-8708-1-เบิกค่าเดินทางไปราชการ
  6. แบบ-8708-2-หลักฐานการจ่ายเงิน
  7. แบบ-บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน