อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากำลัง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 87 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2557) กำหนดไว้ดังนี้

อำนาจหน้าที่

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างและอัตรากำลัง