บุคลากร

นางศศิญา เพชรกำเนิด
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
  ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางปนัชดา มาแนม
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวกนกพรรณ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวลักษณาวลัย ไชยสงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพร ยืนยงค์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวศุภัชฌา นิราราช
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนันทนา กาส่าน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบุปผารัตน์ กลีบประทุม
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
นายสิทธิชัย มูลอุบล
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์