ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562