สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น