ตรวจสอบภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563