ตรวจสอบภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563