ตรวจสอบภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำโดยนางศศิญา เพชรกำเนิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวกนกพรรณ พูลเพิ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวลักษณาวลัย ไชยสงค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563