การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance
ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
โดยมีนางศศิญา เพชรกำเนิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวลักษณวลัย สิงห์จันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม