โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำเข้าข้อมูลด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง สามารถนำไปพัฒนางานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 2 วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.