การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนางสาวกนกพรรณ พูลเพิ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางสาวสุภาพร ยืนยงค์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น