ประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงาน

กรมส่งเสริมการเกษตรได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการพลังงานเพื่อให้ดำเนินการด้านการจัดการพลังงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน เมื่อวันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563